info@respekt-finance.cz
+420 777 195 573

Motto: Všechno co můžeme, uděláme, abyste byli nejenom spokojeni, ale i nadšeni.

Služby pro prodávající


1. Schůzka s klientem

Od prvního kontaktu s Vámi, našimi klienty, očekávejte rovnocenný, partnerský vztah. Ten spočívá v tom, že s Vámi budeme jednat korektně a na základě reálných možností trhu. Většina klientů takovýto vztah s námi oceňuje a jsme přesvědčeni, že jej oceníte i Vy.

V případě, že se dohodneme na spolupráci při prodeji Vaší nemovitosti, očekávejte a vyžadujte od nás:

 • Navržení prodejní strategie, která zaručí rychlý prodej za nejvyšší cenu na trhu v daném čase
 • Doporučení, která zvýší prodejní cenu nebo prodej podstatně urychlí ( naše doporučení v tomto směru fungují naprosto spolehlivě)
 • Vyřízení všech právních vad, bránících prodeji či podstatně snižujících prodejní cenu (exekuce, věcná břemena, zástavní smlouvy, nezaplacená anuita aj.)
 • Navržení ceny, za kterou začneme Vaši nemovitost inzerovat, tj. ceny, která bude pro trh zajímavá

Neočekávejte od nás:

 • Akceptaci ceny, která je podstatně vyšší než reálná tržní cena
 • Dlouhodobou nekvalitní inzerci nemovitosti bez prohlídek
 • Blokaci Vaší nemovitosti výhradní smlouvou bez prohlídek

Ve všech těchto případech bychom Vás nezvratně poškodili. Pokud bychom Vás, naše klienty, měli vědomě poškozovat, nebudeme spolupráci začínat.

2. Prohlídka nemovitosti

Při první prohlídce nemovitosti se náš specialista detailně seznámí s nabízenou nemovitostí, pořídí fotografie a půdorys nemovitosti (převážně bytu) pro prezentaci.

Očekávejte a vyžadujte od nás:

 • Pořízení kvalitních fotografií po předchozí úpravě nemovitosti
 • Zjištění všech známých informací o nemovitosti (právní a technický stav, výše plateb za služby aj.)
 • Určení slabých míst nemovitosti při prodeji (právního či technického stavu) a návrh na jejich zmírnění či odstranění
 • Doporučení pro přípravu nemovitosti před prohlídkou

Neočekávejte od nás:

 • Nekvalitní fotografie pořízené např. za běžného chodu domácnosti
 • Nezájem o Vaše požadavky a potřeby

3. Uzavření zprostředkovatelské smlouvy

Pro prezentaci Vaší nemovitosti je třeba Vašeho souhlasu. K tomu slouží tzv. zprostředkovatelská smlouva.

Používáme dva typy smluv:

 • Výhradní zprostředkovatelská smlouva
 • Nevýhradní zprostředkovatelská smlouva

Při uzavření výhradní zprostředkovatelské smlouvy se naše společnost stává na dohodnutou dobu jediným prodejcem Vaší nemovitosti.

Očekávejte a vyžadujte od tohoto typu spolupráce:

 • Vaše nemovitost je inzerována za dohodnutou cenu pouze naší společností
 • V případě prodeje prázdné nemovitosti převzetí klíčů naším specialistou na základě předávacího protokolu bez Vašich starostí s prohlídkami
 • Vaše nemovitost je topována (posunuta v danou chvíli na 1. pozici na realitních vyhledávacích severech) vždy 2x týdně
 • Vaše nemovitost je umístěna na předních pozicích na našich internetových stránkách
 • Vaše nemovitost je inzerována v regionálním tisku (RISK, DEIXE-TIP, Raport Rakovník aj.)
 • Inzerci Vaší nemovitosti na vývěsní tabuli v Kladně
 • Pravidelný, min. týdenní kontakt s Vámi, a informace o návštěvnosti a ohlasech na Vaši nemovitost na realitních serverech a dalších inzertních médiích
 • Vypracování smluvních dokumentů k prodeji naší spolupracující advokátní kanceláří (AK JUDr. Roth) v přednostním termínu
 • Úhradu poplatků, týkajících se prodeje Vaší nemovitosti (platby za potřebné dokumenty z Katastru nemovitostí či bytového družstva, ověření podpisů na smlouvách, znalecký posudek pro potřeby finančního úřadu aj.)

Neočekávejte od tohoto typu spolupráce:

 • Inzerci za rozdílnou cenu od několika realitních společností v různé kvalitě prezentace (popis, fotografie, četnost topování)
 • Nabízení Vaší nemovitosti bez zodpovědnosti za výsledek, tj. bez prohlídky nemovitosti s vhodným klientem

Při uzavření nevýhradní smlouvy není naše společnost jediným prodejcem Vaší nemovitosti.

Očekávejte od toho typu spolupráce:

 • Vaše nemovitost je inzerována naší společností za dohodnutou cenu; jinými realitními kancelářemi je pravděpodobně prezentována za jinou, než dohodnutou cenu.
 • Vaše nemovitost je inzerována na standardních pozicích na realitních vyhledávacích serverech a pravidelně topována.
 • Vaše nemovitost je umístěna na standardních pozicích na našich stránkách
 • Vaše nemovitost je inzerována v regionálním tisku (RISK, DEIXE-TIP, Raport Rakovník aj.)
 • Inzerci Vaší nemovitosti na vývěsní tabuli v Kladně (střídání s jinými nevýhradními nabídkami)
 • Pravidelný kontakt s Vámi, informace o návštěvnosti a ohlasech na Vaši nemovitost na realitních serverech a dalších inzertních médiích
 • Vypracování smluvních dokumentů k prodeji naší spolupracující advokátní kanceláří (AK JUDr. Roth)
 • Úhradu vybraných poplatků, týkajících se prodeje Vaší nemovitosti (platby za potřebné dokumenty z Katastru nemovitostí či bytového družstva, ověření podpisů na smlouvách aj.)

Neočekávejte od tohoto typu spolupráce:

 • Prodej Vaší nemovitosti bez nároků na Váš čas a energii

4. Inzerce nemovitosti

Vaši nemovitost přednostně nabídneme poptávajícím klientům z naší evidence, tímto způsobem je možné prodej podstatně urychlit. Souběžně je Vaše nemovitost inzerována na všech partnerských realitních serverech, v tištěných médiích a na vývěsních tabulích v Kladně.

Očekávejte a vyžadujte od nás:

 • Kvalitní popis nemovitosti, zohledňující silné stránky lokality a nemovitosti samotné
 • Kvalitní fotografie po předchozí úpravě nemovitosti

Neočekávejte od nás:

 • Inzerci Vaší nemovitosti bez zodpovědnosti za výsledek, tj. bez prohlídky nemovitosti s vhodným klientem

5. Prohlídky s potenciálním kupujícím

Každému zájemci o prohlídku blíže představíme Vaši nemovitost již při telefonickém kontaktu a následně naplánujeme prohlídku tak, aby termín vyhovoval všem stranám (víkendové prohlídky nejsou výjimkou).

Očekávejte a vyžadujte od nás:

 • Prohlídky pouze se zájemci, jejichž bytové potřeby odpovídají specifikaci Vaší nemovitosti
 • Prohlídky pouze se zájemci, u nichž známe způsob financování kupní ceny
 • Vyplnění protokolu o prohlídce s každým klientem
 • Spolupráci s dalšími důvěryhodnými realitními společnostmi v zájmu urychlení prodeje

Neočekávejte od nás:

 • Prohlídky se zástupy anonymních klientů, u nichž nevíme, zda vůbec chtějí koupit, co přesně hledají a kolik jsou ochotni či schopni zaplatit

6. Zájemce o koupi

Za zájemce o koupi považujeme klienta, který nejenom projevil zájem o koupi Vaší nemovitosti, ale také u kterého rámcově zjistíme, jakým způsobem bude financovat kupní cenu Vaší nemovitosti a do jaké doby bude mít finanční prostředky k dispozici. S takovým klientem uzavřeme tzv. rezervační smlouvu, ve které se klient zaváže, do určené doby uzavřít kupní smlouvu na Vaši nemovitost. V rámci této rezervační smlouvy je klientem skládána rezervační záloha.

Očekávejte a vyžadujte od nás:

 • Prověření finančních zdrojů zájemců o koupi v rozmezí několika dnů, max. týdne

Neočekávejte od nás:

 • Rezervaci Vaší nemovitosti na několik měsíců bez možnosti uzavřít kupní smlouvu z důvodů na straně kupujícího

7. Prodej nemovitosti

Po zjištění způsobu financování kupní ceny Vaší nemovitosti kupujícím necháme vypracovat smluvní dokumenty k prodeji. Ty jsou po odsouhlasení všech stran připraveny k podpisu. U osobního vlastnictví je připravena kupní smlouva spolu s návrhem na vklad do katastru nemovitostí, případně smlouva o smlouvě budoucí kupní, která se většinou využívá při financování kupní ceny úvěrem. U družstevního vlastnictví je připravena smlouva o převodu členství a členských práv a povinností v bytovém družstvu nebo smlouva o smlouvě budoucí o převodu členství a členských práv a povinností v bytovém družstvu.

Očekávejte a vyžadujte od nás:

 • Jednoduché a i pro laika srozumitelné typy smluv vypracované renomovanou právní kanceláří (AK JUDr. Roth)
 • Detailní znalost způsobu financování jednotlivých bank, každá banka vyžaduje jiné smluvní dokumenty, to má vliv na typ smluv k prodeji

Neočekávejte od nás:

 • Smlouvy bez právní záruky, zkopírované z internetu
 • Smlouvy, neošetřující případná rizika některé ze smluvních stran
 • Nevyvážené smlouvy, upřednostňující některou ze smluvních stran

8. Zaplacení kupní ceny nemovitosti

Po podpisu smluvních dokumentů potřebných k převodu nemovitosti, dojde k zaplacení kupní ceny. Kupní cena je bez výjimky hrazena na úschovní účet. Úschovní účet je možné využít u naší realitní kanceláře, tyto služby jsou Vás, naše klienty, zdarma. V případě, že byste chtěli využít jiného typu úschovy (advokátní, notářská, bankovní), je to samozřejmě možné, v tomto případě budeme schovateli (advokátu, notáři, bance) nápomocni při dodání všech dokumentů, potřebných k výplatě. Úhrada za tyto služby jde k tíži té smluvní strany, která tuto službu požaduje.

Po zaplacení kupní ceny jsou podány kupní smlouvy na Katastrální úřad (u osobního vlastnictví) nebo jsou podány smlouvy o převodu družstevních práv a povinností na bytové družstvo (u družstevního vlastnictví). Z úschovního účtu je dohodnutá kupní cena vyplacena Vám, jakožto prodávajícímu, ve většině případů po předložení listu vlastnictví, v němž bude kupující uveden jako výlučný vlastník nemovitostí a současně po předložení kupní smlouvy opatřenou razítkem katastrálního úřadu s vyznačením o povolení vkladu vlastnického práva kupujícího (u osobního vlastnictví) nebo po předložení nájemní smlouvy z bytového družstva, kde bude nabyvatel (kupující), uveden jako nájemce bytu (u družstevního vlastnictví).

Očekávejte a vyžadujte od nás:

 • Sledování procesu čerpání úvěru z banky, financující kupní cenu Vaší nemovitosti
 • Pomoc při výběru subjektu pro jiný typ úschovy, než u naší společnosti (na základě referencí, ceny, náročnosti procesů)

Neočekávejte od nás:

 • Nedostatečnou flexibilitu při plánování a plnění termínů

9. Předání nemovitosti

Předání Vaší nemovitosti kupujícímu následuje většinou po zaplacení kupní ceny kupujícím do úschovy či po jejím vyplacení na Váš účet jakožto prodávajícímu po provedení vkladu kupní smlouvy v katastru nemovitostí. Při předání se sepíše předávací protokol, ve kterém se uvedenou stavy měřidel dodávaných médií (elektřiny, plynu, vody), na základě kterých uzavře kupující smlouvu s dodavateli.

Očekávejte a vyžadujte od nás:

 • Aktivní účast při předání bytu a sepsání předávacího protokolu
 • Aktivní účast a poradenství při převodu dodávek el. energie, plynu, vody u jednotlivých dodavatelů

Neočekávejte od nás:

 • „Zaneprázdněnost“ v termínu předání Vaší nemovitosti

10. Následné služby po prodeji

Prodejem nemovitosti povinnosti bývalého vlastníka vůči orgánům státní správy bohužel nekončí. Budete-li chtít, můžete být našimi klienty napořád.

Očekávejte a vyžadujte od nás:

 • Konzultaci k daňovému přiznání pro daň z nemovitostí, v případě, kdy současně kupujete jinou nemovitost, příp. jeho vypracování za úplatu
 • Konzultaci o dani z příjmu, kterou má vlastník v některých případech povinnost zaplatit
 • Ochotu při řešení jakýchkoliv záležitostí, týkajících se finanční, právní či daňové problematiky

Neočekávejte od nás:

 • Neochotu zastupovat Vaše zájmy po prodeji nemovitosti